Reklamacje i zwroty

Fragment Regulaminu dotyczący Gwarancji i zwrotów:

§6 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Każdemu Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://3dychy.pl na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie i zgodnie z warunkami opisanym poniżej.
2. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego i opisanych w §6 w punkcie 11 i 15 niniejszego regulaminu.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu wydania rzeczy.
4. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Konsument złoży u Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem: http://www.infor.pl/prawo/umowy/kupno-sprzedaz/293240,Oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy-WZOR-PISMA.html lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
6. Dokument należy odesłać na adres fizyczny Sprzedającego: ARTISCO Sp. z o.o. Bielska 92 43-430 Skoczów.
7. Wydrukowane oświadczenie można też załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
8. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
9. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (zarówno podany przy zawieraniu umowy, jak i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia była:
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
7. Szczegółowe informacje dotyczące Prawa odstąpienia od umowy znaleźć można na stronie : http://www.infor.pl/prawo/umowy/kupno-sprzedaz/293240,Oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy-WZOR-PISMA.html 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (była wynikiem normalnej eksploatacji/używania zakupionego towaru).
9. Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
10. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. W przypadku odstąpienia od umowy wysokość zwracanych przez Sprzedającego kosztów dostawy ograniczona jest do wartości najtańszej dostępnej w sklepie przesyłki. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, ten nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
12. Zwrot towaru Konsumentowi powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
13. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
14. Zwracany towar należy odesłać na adres pocztowy Sprzedającego.
15. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument, chyba, że przedsiębiorca zgodził się je ponieść.
16. Sklep nie wymienia produktów, przyjmuje tylko zwroty.
17. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy będącej przedmiotem umowy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
18. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§7 Reklamacje

Reklamacje związane z zamówieniami:
1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
2. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
3. Jeżeli zostanie stwierdzona wada fizyczna, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
4. Zgodnie z art. 5561 kodeksu cywilnego, wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności gdy rzecz:
nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
została wydana Konsumentowi w stanie niezupełnym,
nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
5. Jeżeli określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do jej użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może:
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo żądać usunięcia wady; w takim przypadku Sprzedający jest zobowiązany do wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub do usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego;
składając stosowne oświadczenie żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunie wadę, dokonując naprawy. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
8. Sposób zadośćuczynienia proponuje Sprzedający, ale Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanej przez Sprzedającego naprawy (usunięcia wady) zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
9. Oceniając nadmierność kosztów pod uwagę brana jest wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
10. Sprzedający może naprawić wadliwą rzecz tylko raz. Przy kolejnej reklamacji musi zgodzić się na żądanie Kupującego – przykładowo wymianę towaru.
11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Jeżeli wada zakupionego towaru jest istotna, można od razu żądać wymiany lub zwrotu pieniędzy.
13. W przypadku wymiany lub odstąpienia od umowy Kupujący, wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi powinien dostarczyć wadliwą rzecz na koszt Sprzedającego pod adres reklamacyjny.
14. Gdy Kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy, usunięcia wady lub złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedający ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, a jeśli tego nie uczyni, żądanie uznaje się za uzasadnione na podstawie art. 5615 kodeksu cywilnego.
15. Jeżeli Kupującycym jest przedsiębiorca, traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o zauważonej wadzie, a jeśli wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił o wadzie Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
16. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §6 pkt 17.
17. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
19. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
20. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
21. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@3dychy.pl

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

1. ARTISCO Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jak wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
2. Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić ARTISCO Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: sklep@3dychy.pl
4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:9d3e8df1a10a5ff2bc427794b38d64e1#0}
Sklep internetowy Shoper.pl